Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

  

§1. Postanowienia ogólne

1. Zasady zawierania umów kupna-sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy „Tashenti” (dalej „Sklep”) określa niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”).

2. Sklep jest prowadzony przez przedsiębiorcę Tashenti Jakub Ługowski (dalej „Sprzedawca”).

3. Dane teleadresowe Sprzedawcy:

 

Tashenti Jakub Ługowski

ul. Józefa Braka 29F/2

43-300 Bielsko-Biała

 NIP: 5471978765       REGON: 363865263

 e-mail: kontakt@tashenti.com

3. Regulamin jest integralną częścią umowy kupna-sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości.

  

§2. Towary i ceny

 1.    Sklep oferuje biżuterię artystyczną. Towary dostępne w sklepie są ręcznie robione i wytwarzane przez Sprzedawcę. Wyjątek stanowią produkty wyraźnie wskazane, które są wytwarzane przez innych producentów a Sprzedawca jest ich dystrybutorem.

 2. Towary dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 3. Ceny towarów są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto chyba że wskazano inaczej (tyczy się to innych niż polska wersji językowych).

4. Ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki.

5. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w ofercie, w tym zmian cennika oraz przeprowadzania akcji promocyjnych.

6. Zmiany cen nie dotyczą zamówień złożonych przez Klienta i potwierdzonych przez Sklep.

7. Zdjęcia towarów umieszczone na stronie internetowej Sklepu mogą w niektórych przypadkach z przyczyn technicznych nie oddawać w pełni kolorów lub odcieni produktów. Tego typu nieznaczne różnice nie stanowią podstawy do odstąpienia od umowy przez Klienta lub złożenia reklamacji.

8. Informacje prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy.

  

§3. Zamówienia i płatności

1. Klient może złożyć zamówienie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Po otrzymaniu przez Sklep zamówienia, Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.

4. Towar jest dostarczany Klientowi za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

5. Płatności można dokonywać w formie gotówkowej za pobraniem – przy odbiorze paczki od listonosza (kuriera), w formie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy (Nr konta: 71 1240 4142 1111 0010 6701 6221, Bank Pekao S.A.) lub kartą płatniczą. W przypadku odbioru osobistego płatności można dokonać osobiście w formie gotówkowej.

6. Sprzedawca wraz z towarem dostarcza paragon fiskalny, na życzenie klienta wystawia fakturę VAT.

7. W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane (nie dotyczy przesyłek za pobraniem).

 

§4. Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

2. W celu złożenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt na adres siedziby Sprzedawcy. Wraz z produktem należy dostarczyć dowód zakupu i opis reklamacji.

3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu w ciągu 14 dni od doręczenia przesyłki.

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad. W razie braku możliwości dostarczenie produktu wolnego od wad, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny lub zaproponuje w zamian inne dostępne produkty.

 

§5. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od chwili jej zawarcia zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 rpoz827).

2. Klient nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy.

3. W przypadku podjęcia takiej decyzji, Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dostarczyć zakupiony towar wraz z dowodem zakupu na adres siedziby Sprzedawcy. Towar powinien znajdować się w stanie niepogorszonym i być odpowiednio zapakowany (tak aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu).

4. Koszty przesyłki ponosi Klient.

  

§6. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe są gromadzone przez Sprzedawcę zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 rNr 101poz926, z późn. zm.)

2. Dane osobowe są chronione z należytą starannością w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

3. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane wyłącznie w procesie realizacji zamówienia oraz prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych.

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.

 

§7. Prawa autorskie

1. Produkty oferowane przez Sklep są przedmiotem ochrony praw autorskich.

2. Kopiowanie wzorów produktów wytwarzanych przez Sprzedawcę bez jego pisemnej zgody stanowi naruszenie praw autorskich.

3. Przedmiotem ochrony praw autorskich są także zdjęcia produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest naruszeniem praw autorskich.

  

§8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane na gruncie prawa polskiego.

3. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.