Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

  

§1. Postanowienia ogólne

1. Zasady zawierania umów kupna-sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy „Tashenti” (dalej „Sklep”) określa niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”).

2. Sklep jest prowadzony przez przedsiębiorcę Tashenti Jakub Ługowski (dalej „Sprzedawca”).

3. Dane teleadresowe Sprzedawcy:

 

Tashenti Jakub Ługowski

ul. Józefa Braka 29F/2

43-300 Bielsko-Biała

 NIP: 5471978765       REGON: 363865263

 e-mail: kontakt@tashenti.com

3. Regulamin jest integralną częścią umowy kupna-sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości.

  

§2. Towary i ceny

 1.    Sklep oferuje biżuterię artystyczną. Towary dostępne w sklepie są ręcznie robione i wytwarzane przez Sprzedawcę. Wyjątek stanowią produkty wyraźnie wskazane, które są wytwarzane przez innych producentów a Sprzedawca jest ich dystrybutorem.

 2. Towary dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 3. Ceny towarów są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto chyba że wskazano inaczej (tyczy się to innych niż polska wersji językowych).

4. Ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki.

5. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w ofercie, w tym zmian cennika oraz przeprowadzania akcji promocyjnych.

6. Zmiany cen nie dotyczą zamówień złożonych przez Klienta i potwierdzonych przez Sklep.

7. Zdjęcia towarów umieszczone na stronie internetowej Sklepu mogą w niektórych przypadkach z przyczyn technicznych nie oddawać w pełni kolorów lub odcieni produktów. Tego typu nieznaczne różnice nie stanowią podstawy do odstąpienia od umowy przez Klienta lub złożenia reklamacji.

8. Informacje prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy.

  

§3. Zamówienia i płatności

1. Klient może złożyć zamówienie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Po otrzymaniu przez Sklep zamówienia, Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.

4. Towar jest dostarczany Klientowi za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

5. Płatności można dokonywać w formie gotówkowej za pobraniem – przy odbiorze paczki od listonosza (kuriera), w formie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy (Nr konta: 71 1240 4142 1111 0010 6701 6221, Bank Pekao S.A.) lub kartą płatniczą. W przypadku odbioru osobistego płatności można dokonać osobiście w formie gotówkowej.

6. Sprzedawca wraz z towarem dostarcza paragon fiskalny, na życzenie klienta wystawia fakturę VAT.

7. W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane (nie dotyczy przesyłek za pobraniem).

 

§4. Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

2. W celu złożenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt na adres siedziby Sprzedawcy. Wraz z produktem należy dostarczyć dowód zakupu i opis reklamacji.

3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu w ciągu 14 dni od doręczenia przesyłki.

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad. W razie braku możliwości dostarczenie produktu wolnego od wad, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny lub zaproponuje w zamian inne dostępne produkty.

 

§5. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania produktu zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

2. Klient nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy.

3. Koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

4. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dostarczyć zakupiony towar wraz z dowodem zakupu na adres siedziby Sprzedawcy.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

  

§6. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe są gromadzone przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. Klient dokonując zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Dane osobowe są chronione z należytą starannością w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

4. Dane osobowe Klienta (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do doręczeń) są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia (kontaktu z Klientem i dokonania wysyłki produktów) oraz w celu prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych.

5. Dane osobowe są udostępniane operatorowi platformy sklepu RedCart : ETK Sp. j. z siedzibą w Wałbrzychu w celu technicznej obsługi strony sklepu.

6. Dane osobowe klienta przechowywane są przez okres 5 lat albo do czasu odwołania zgody przez Klienta. Niezależnie od powyższego Sprzedawca przechowuje dane Klienta przez okres dwóch lat od złożenia zamówienia w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.

7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody przed realizacją złożonego wcześniej zamówienia jest równoznaczne z rezygnacją z zamówienia.

9. Jeżeli Twoje dane osobowe zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 §7. Prawa autorskie

1. Produkty oferowane przez Sklep są przedmiotem ochrony praw autorskich.

2. Kopiowanie wzorów produktów wytwarzanych przez Sprzedawcę bez jego pisemnej zgody stanowi naruszenie praw autorskich.

3. Przedmiotem ochrony praw autorskich są także zdjęcia produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest naruszeniem praw autorskich.

  

§8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane na gruncie prawa polskiego.

3. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.